Projekt vám prináša logo školská technika

Ochrana osobných údajov

Cookies – všeobecné pokyny

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle uvedených predpisov. Pri cookies ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priame vedomosti o vašej identite. Použitie cookies slúži na jednej strane na to, aby bolo používanie našej ponuky pre vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité strany našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už hlasovali na stránke nanovylevel.sk. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky vymazané. Okrem toho taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili tieto služby, program automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké vkladania/nastavenia ste urobili.

Ak máte používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k vášmu používateľskému účtu.

Po druhé, cookies používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na posielanie špeciálnych informácií pre vás. Tieto cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí definovaného času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Vy však môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo vašom počítači neboli ukladané žiadne cookies alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. trvanie uloženia) a možnosti odmietnutia nájdete v našich Ustanoveniach Cookie.

Google Analytics

Účely spracovania údajov/Právne základy:

S cieľom vytvorenia našich webových stránok podľa našich potrieb a ich priebežnej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z uvedených účelov. V tejto súvislosti sú vypracované pseudonymizované používateľské profily a cookies. Cookies pritom vytvárajú nasledujúce informácie o vašom používaní týchto webových stránok:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 • čas odozvy servera.

Tieto informácie budú použité na vyhodnotenie používania našich webových stránok, vytvorenie reportu o aktivitách webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, na účely výskumu trhu a vytvárania týchto internetových stránok podľa potreby. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Môžete zabrániť inštalácii cookies pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že sa v tomto prípade nebudú môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v cookies týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento Browser-Add-on. Alternatívne k Browser-Add-on, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcemu evidovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Opt-Out-Cookie platí iba v tomto prehliadači, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo vašom zariadení. Ak vymažete cookies v tomto prehliadači, budete musieť Opt-Out-Cookie znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemca/Kategórie príjemcov: Informácie vytvorené v cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú na základe poverenia.

Lehota uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie lehoty uloženia:

Po anonymizácii IP-adresy už nie je možné zistiť identitu vašej osoby. Štatisticky spracované údaje budú v Google Analytics po 14 mesiacoch vymazané. Na báze reportu vypracovaného v Google Analytics neexistuje už žiadny vzťah k vašej osobe.

Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – aj pomocou doplňujúceho vyhlásenia

Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby osobné údaje týkajúce sa vás boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov implementácie primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých linkov k týmto osobným údajom alebo kópiám, resp. k replikám týchto osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

správnosť osobných údajov bude vami spochybnená,

spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie používania osobných údajov,

prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje

na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,

vzniesli ste nárok proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pokiaľ však ešte nebolo zrejmé, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Právo na prenos údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo osobné údaje týkajúce sa vás dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní vášho práva na prenos údajov máte právo požiadať o to, aby osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za splnenia predpokladov článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môže byť proti spracovaniu údajov vznesená námietka z dôvodov vyplývajúcich z osobitnej situácie na vašej strane.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky platí pre všetky účely spracovania opísané v Nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od špeciálneho práva na námietku v súvislosti so spracovaním údajov na reklamné účely (porovnaj najmä číslo 5 a 7.6) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nám uvediete na to dôvody nadradeného významu, napr. možné nebezpečenstvo pre život alebo zdravie. Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre MB TECH BB s.r.o. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov MB TECH BB s.r.o..

Kontaktný partner

Kontaktný partner pri otázkach alebo pri uplatňovaní vašich práv na ochranu osobných údajov

Pri otázkach týkajúcich sa webovej stránky alebo pri uplatňovaní vašich práv pri spracovaní vašich údajov (práva na ochranu osobných údajov) sa môžete obrátiť na: info@nanovylevel.sk

Kontaktný partner pri otázkach o ochrane osobných údajov

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa.

Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov

Okrem toho máte kedykoľvek právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov tej krajiny, v ktorej máte svoje bydlisko alebo v ktorej má prevádzkovateľ svoje sídlo.

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia na spracovanie údajov spoločnosťou MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica („Prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku www.nanovylevel.sk. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre MB TECH BB s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na info@skolskatechnika.sk.