Projekt vám prináša logo školská technika

Máte otázku? Napíšte nám

Pravidlá súťaže

1. Organizátor súťaže a partner súťaže:

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

MB TECH BB s.r.o.
IČO: 36622524
so sídlom Zvolenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:8822/S
(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť MB TECH BB“).
Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Vizua s. r. o., Lazovná 38 974 01 Banská Bystrica

2. Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom „Na Nový level 2019“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 1.10.2019 (12:00:00) do 30.11.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 6. týchto pravidiel súťaže.

3. Výhry v súťaži:

Výhry v súťaži sú nasledovné:

Pre zúčastnené školy

Kategória "malé" školy (podľa počtu žiakov)

1. cena: nákup v hodnote 5.000€
2. cena: nákup v hodnote 2.000€
3. cena nákup v hodnote 1.000€

Kategória "stredné" školy (podľa počtu žiakov)

1. cena: nákup v hodnote 5.000€
2. cena: nákup v hodnote 2.000€
3. cena nákup v hodnote 1.000€

Kategória "veľké" školy (podľa počtu žiakov)

1. cena: nákup v hodnote 5.000€
2. cena: nákup v hodnote 2.000€
3. cena nákup v hodnote 1.000€

Pre hlasujúcich

3 x notebook Refurbished
10x tlačiareň EPSON
10 x bluetooth reproduktor
10 x activity tracker mi band 4
100 x milých darčekov s logom Refurbished

(ďalej jednotlivo len „výhra“)

4. Podmienky účasti v súťaži:

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“) a to prostredníctvom hlasovacieho formuláru v čase konania súťaže, v rámci ktorého zaslaním SMS (spoplatnenej sumou 0,10€ s DPH) súhlas s predmetnými podmienkami súťaže ako aj s podmienkami používania s podmienkami so spracovaním a ochrane osobných údajov. Každý hlasujúci môže prostredníctvom 1 telefónneho čísla odovzdať iba 1 hlas denne.

Alebo vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa do súťaže prihlásila pred alebo počas jej konania prostredníctvom registračného formulára, resp. zástupcov/pracovníkov spoločnosti MB TECH BB.

Každý súťažiaci sa môže stať výhercom hlavnej výhry len raz v rámci celej súťaže.

Prijatie ponuky na odber newslettera spoločnosti MB TECH BB. v rámci registračného formulára nie je povinné a prijatie ani odmietnutie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu súťažiaceho pri určovaní výhercu.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

5. Trvanie súťaže:

Súťaž bude prebiehať od 1.10.2019 (12:00:00) do 30.11.2019 (23:59:59).

6. Spôsob výberu výhercov:

V súťaži budú rozdelené celkovo 9 výhier pre zúčastnené školy (Výhra pre tvoju školu), podľa bodu 3. týchto pravidiel. Tí, ktorí sa zúčastnili hlasovania budú automaticky zaradení do žrebovania o vecné ceny v ods. č.3. (Výhra pre Teba)

6.1. Výhra pre školu

Zo všetkých počas doby trvania súťaže platne zaregistrovaných škôl budú v stanovený termín určení výhercovia 9 výhier. Tri školy z troch veľkostných kategórií (podľa počtu žiakov), podľa počtu platných hlasov spomedzi všetkých zúčastnených škôl v danej veľkostnej kategórií bude určené prvé, druhé a tretie miesto.

6.2. Výhra pre Teba

Zo všetkých hlasujúcich, ktorí odovzdajú svoj platný hlas počas doby trvania súťaže budú v stanovený termín náhodne vyžrebovaní výhercovia vecných cien podľa ods. č.3. Každý hlasujúci môže byť vyžrebovaný iba raz.

Do žrebovania a do hry o hlavnú cenu budú zaradení len hlasujúci a školy, ktoré splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel.

7. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:
7.1 Výhra pre školu

Usporiadateľ informuje výhercu hlavnej výhry o výhre telefonicky alebo e-mailom v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa oficiálneho vyhlásenia výhercov. Odovzdanie hlavných výhier prebehne po dohode s výhercami hlavných výhier po overení správnosti údajov, ktoré zúčastnené školy uviedli pri zaregistrovaní sa do súťaže.

7.2. Výhra pre Teba

Usporiadateľ informuje výhercu vecných cien o výhre e-mailom v priebehu 7 kalendárnych dní odo dňa oficiálneho vyhlásenia výhercov. Odovzdanie výhier prebehne po dohode s výhercami výhier a po overení správnosti údajov, ktoré hlasujúci uviedli pri hlasovaní.

8. Spoločné ustanovenia:

Vyhlásenie výsledkov prebehne najneskôr do 15.12.2019 (23:59:59) na stránke nanovylevel.sk a prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo (v prípade výhra pre školu), resp. e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže alebo pri hlasovaní. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade Výhry pre školu postúpiť výhru ďalšej škole v poradí. Ak sa nepodarí kontaktovať výhercu do 7 kalendárnych dní prípade Výhry pre teba, bude vyžrebovaný maximálne jeden náhradník a platia pre neho rovnaké podmienky ako v bode č. 7.2..

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

9. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže zostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa nanovylevel.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Banskej Bystrici dňa 10.6.2019 MB TECH BB s.r.o.